Romy Schneider / F.C. Gundlach
F.C. Gundlach
Romy Schneider
Hamburg 1961
next 
 back